Yhdistyksen säännöt

Suomen Volpino Italiano ry säännöt

Voimassaolevat säännöt: 23.11.2021 alkaen

1. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Volpino Italiano ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten volpino italiano -koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteenaan terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin edustamansa rodun osalta ja tekee tarvittaessa kehittämistä koskevia aloitteita.

3. Varojen hankinta

Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseneksi liitytään täyttämällä lomake, jonka jälkeen yhdistyksen hallitus voi halutessaan hyväksyä tai hylätä jäsenyyden. Kun hallitus hyväksyy jäsenen, on jäsenen maksettava jäsenmaksu liittyäkseen. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli erääntynyt jäsenmaksu on ollut maksamatta yli kuukauden.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheessä jo ennestään on yhdistyksen jäsen. Pentuejäseneksi hyväksytään kasvattajan maksama jäsen.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksentoimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksin.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksenkokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivulla. Lisäksi kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse ja julkaistaan mahdollisesti yhdistyksen lehdessä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi päättää, että jäsenet voivat osallistua yhdistyksen
kokoukseen paikanpäällä, tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa. Äänestyksiä varten on käytettävä sovellusta, joka takaa äänisalaisuuden säilyttämisen.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kullekin jäsenryhmälle erikseen
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin, aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä yhdistyksen edustamaa koirarotua ja koko kenneltoimintaa koskevissa kysymyksissä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajan kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin rotujärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen vuosikokous ei määrää. Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, kuten esimerkiksi jalostus-, lehti- yms. toimikuntia.

9. Suhteet muihin kenneljärjestöihin

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistys r.y.:een. Yhdistys saa hallituksen päätöksellä liittyä kennelpiirin sekä Suomen Kennelliiton jäseneksi.

10. Sääntöjen muutos

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksessa vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

11. Toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kaksi (2) kuukautta ja joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat
käytetään yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti seurakoira-asiaa ja/tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

13. Yhdistyslaki

Niiltä osin, joita näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä